در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد استاندارد مدلسازی فرآیندهای کسب و کار BPMN ۲.۰ و نرم افزار Camunda BPMS

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
توضیحات

خواهشمند است جهت ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
https://pay.sharif.edu/form/3/160079
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:

کارگاه جامع مدلسازی و اتوماسیون فرآیندهای کسب و کار با نرم افزار Camunda
مقدمه و اهداف کارگاه آموزشی
هنگامی که سازمان ها برای اولین بار تصمیم به خودکارسازی فرآیندهای کسب و کار کردند، بسیاری ممکن است از سامانه‌های تجاری و سنتی BPMS استفاده کرده باشند. نرم افزارهای BPMS عمدتا بر اساس معماری‌های بسته و به رویکردی اختصاصی برای توسعه تکیه دارند که چابکی کسب‌وکار را محدود می‌کند و ایجاد تغییرات فرآیندهای سازمان را دشوار و پرهزینه می‌کند. این سیستم ها نمی توانند به صورت پویا در پاسخ به تقاضای کسب و کار مقیاس شوند، به این معنی که اغلب باعث مشکلات عملکردی می شوند که بر مشتریان تأثیر منفی می گذارد. با گذشت زمان، تیم‌های سازمان متوجه می شوند که این محصولات برای دنیای مدرن اتوماسیون فرآیند، که به چابکی، مقیاس پذیری، بهبود مستمر فرآیندها و باز بودن نیاز دارد، مناسب نیستند. زمانی که از بستر و فناوری مناسب BPMS نشود، اتوماسیون فرآیند می‌تواند به تجربه‌های ناکارآمد یا عدم رضایت ذی نفعان منجر شود. در نتیجه انعطاف ناپذیری یک BPMS قدیمی به مانعی برای پیشرفت و نوآوری تیم های توسعه تبدیل می شود.

سرعت و دقت طراحی و استقرار فرآیندها برای تیم های توسعه به منظور رسیدن به یک راه حل کارا برای اتوماسیون و ارکستراسیون فرآیند، یک اصل اساسی در کسب و کار امروز است. لذا یک رویکرد مدرن برای اتوماسیون فرآیندهای سازمان، استفاده از یک بستر معماری باز برای طراحی و استقرار فرآیندها با تکیه بر یک استاندارد مدل‌سازی به نام BPMN 2.0 و استاندارد مکمل آن DMN است. این استانداردها اصل سادگی را به تعریف فرآیندها، قوانین کسب و کار و گردش کارها می‌افزایند و درک مفاهیم اتوماسیون فرآیند را در بین ذینفعان مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و تحلیلگران کسب و کار آسان‌تر می‌کنند. این رویکرد منعطف و مقیاس پذیر برای پیاده سازی چرخه مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM، به واسطه ظهور زیرساختهای ابری و توسعه برنامه های کاربردی مبتنی بر میکروسرویس، امور اتوماسیون فرآیندهای سازمان را آسان‌تر و سریع‌تر می‌کند.

معرفی نرم افزار Camunda
ﺑﺮﺧﯽ از ویژگی های فنی-نرم افزاری نرم افزار Camunda ﮐﻪ آﻧﺮا از دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد به شرح زیر است:

· ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ کامل از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪﻟﺴﺎزی BPMN 2.0 و اﺳﺘﺎﻧﺪارد مدلسازی قواعد تصمیم DMN

· ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻣﮑﺎن نسخه گذاری و ثبت سوابق فرایندها

· ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﮔﻠﻮﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ

· ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن

· اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ KPI ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی از آﻧﻬﺎ

· ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪن ﮔﺮدش ﮐﺎرﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن

· اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای ﺳﯿﮑﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ, ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻏﺬ و اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن

· تغییر ﭘﺬﯾﺮی و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎده و ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺮم اﻓﺰار

تاریخ های برگزاری کارگاه آموزشی
هفته اول: پنجشنبه و جمعه 8 و 9 تیرماه 1402 ساعت 10:30 الی 13:30 به وقت ایران (مدلسازی فرآیند با ابزار Cawemo و آموزش استاندارد BPMN 2.0)

هفته دوم: پنجشنبه و جمعه 15 و 16 تیرماه 1402 ساعت 10:30 الی 13:30 به وقت ایران (آموزش استاندارد BPMN 2.0 و اتوماسیون فرآیند در بستر Camunda)

هفته سوم: پنجشنبه و جمعه 22 و 23 تیرماه 1402 ساعت 10:30 الی 13:30 به وقت ایران (اتوماسیون فرآیند در بستر Camunda)

هفته چهارم: پنجشنبه و جمعه 29 و 30 تیرماه 1402 ساعت 10:30 الی 13:30 به وقت ایران (اتوماسیون فرآیند در بستر Camunda)

مخاطبین
مدیران، کارشناسان و دانشجویان رشته مهندسی صنایع، مهندسی نرم افزار، مدیریت کسب و کار، MBA، مدیریت فناوری اطلاعات و سایر علاقه مندان به حوزه مدل‌سازی و طراحی و پیاده سازی فرآیندهای سازمانی در BPMS

مدرسان کارگاه آموزشی
دکتر عرفان حسن نایبی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

https://www.linkedin.com/in/erfan-hassannayebi-12370051/

مهندس محمد رضا داودی، مدرس و مشاور حوزه BPM

https://www.linkedin.com/in/mohammad-reza-davoodi-30a951122/

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی صنایع
رشته های تحصیلی
مهندسی صنایع, مدیریت, مهندسی کامپیوتر, کارآفرینی
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - بصورت مجازی
مدرس دوره
عرفان حسن نایبی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۳۰
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
  • شروع و اتمام دوره
  • 10:30 - 13:30
  • مدت زمان رویداد
  • 24
عنوان تخفیف درصد تخفیف کد تخفیف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ۷۰ 0j7hkdm
تخفیف ثبت نام زودهنگام ۵۰ a7ccnme