در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد کلاس تافل، مهارت Listening - language center

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
مرکز زبان ها و زبان شناسی
توضیحات

اطلاعیه
آموزشهای آزاد برگزار مي كند
دوره های آزاد مركز زبان ها و زبان شناسي (پاییز ۸۹دوره ی چهل ویکم )
* دانش پذیراني كه هر یک از این دوره ها را با موفقیت به اتمام برسانند،
گواهي حضور ) (certificateدریافت خواهند كرد.
* تخفیف % ۰۲برای دانشجویان شریف (برای كل دوره)
*تخفیف% ۰۱برای دانشجویان شریف ( برای هرمهارت )
-۱تافل : iBTهزینه ثبت نام ۱۱۱۲/۲۲۲تومان
مهارت روز ساعت نام استاد ساعت مکان
Writingشنبه ۱۱-۰۲دكترحسن زاده ۰۱كلاس AVR
Speakingیکشنبه ۱۱-۰۲استاد اسفندیاری ۰۱كلاس AVR
Listeningدوشنبه ۱۱-۰۲استاد ایوزیان ۰۱كلاس AVR
Readingسه شنبه ۱۱-۰۲استاد ایوزیان ۰۱كلاس AVR
هزینۀ هر مهارت بطورجداگانه ۳۶۲/۲۲۲تومان مي باشد.
: Pre –TOEFL -۰هزینه ثبت نام ۸۲۲/۲۲۲تومان
مهارت روز ساعت نام استاد ساعت مکان
Listeningشنبه ۱۱-۰۲استاد ایوزیان ۰۱كلاس A۱
Readingیکشنبه ۱۱-۰۲استاد ایوزیان ۰۱كلاس A۱
Writingدوشنبه ۱۱-۰۲استاد مرادی ۰۱كلاس A۱
Speakingسه شنبه ۱۱-۰۲استاد اسفندیاری ۰۱كلاس A۱
هزینۀ هر مهارت بطورجداگانه ۳۲۲/۲۲۲تومان مي باشد.
-۳كلاس : GREهزینه ثبت نام ۳۶۲/۲۲۲تومان
روز ساعت نام استاد ساعت مکان
چهارشنبه ۱۱-۰۲استاد یزدان بخش ۰۱كلاس AVR
-۱مکالمه انگلیسي) : (Free Discussionهزینه ثبت نام ۳۲۲/۲۲۲تومان
روز ساعت نام استاد تعداد ساعت مکان
چهارشنبه ۱۶:۳۲-۱۹:۳۲استاد جمشیدی ۰۲كلاس A۱
برای ثبت نام به طبقه همکف ساختمان ابن سینا(مركز زبان ها و زبان شناسي)
سركارخانم فخاری( )۶۶۱۶۱۹۱۱مراجعه نمائید.
شروع كلاس: ۱۰بهمن ۱۳۹۸
زمان ثبت نام :۱۲دی لغایت ۱۲بهمن ۱۳۹۸
هیچ گونه ثبت نامی بدون هماهنگی با مرکز زبان ها و زبان شناسی قابل قبول نیست .

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
مرکز زبان ها و زبان شناسی
رشته های تحصیلی
زبان انگلیسی
موارد تکمیلی
گواهینامه
ندارد
سطح گستردگی رویداد
محدود
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - مرکز زبان ها و زبان شناسی ، کلاس AVR
مدرس دوره
ایوزیان، اسفندیاری- حسن زاده
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
  • شروع و اتمام دوره
  • 17:00 - 20:00
  • مدت زمان رویداد
  • 21
عنوان تخفیف درصد تخفیف کد تخفیف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ۱۰ W4FGN7c