در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد مبانی آینده پژوهی - Future Studies

آموزشی - کارگاه
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
دفتر توسعه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
توضیحات

مبانی آینده¬پژوهی

آینده¬پژوهی چیست؟
• آیا آینده¬پژوهی ترسیم حال و آینده مطلوب و مسیر رسیدن از شرایط حال به آینده¬مطلوب است؟
• مقدمه¬ای در خصوص سازمان آینده¬نگر: استعاره چشم-مغز-بازو
• مؤلفه¬های اصلی فعالیت آینده¬پژوهانه (پژوهشی-نظری، سازمانی-عملی، هنری)
• سه فعالیت آغازین آینده¬پژوهی در سازمان
• سه نوع آینده¬پژوهی
• دو بعد اسناد آینده¬نگرانه
• محصولات پرکاربرد آینده¬پژوهی (تبیین چیستی و موارد استفادة محصولات)

• پاسخ به پرسش¬های مکرر پرسیده شده
معرفی روش¬های مهم آینده¬پژوهی
تدوین چشم¬انداز
تحلیل روند
سناریونویسی
فنّاوری¬های کلیدی
ره¬نگاشت
اجرای آینده¬پژوهی در سازمان
• انواع سازمان آینده¬نگر
• اولین¬های آینده¬پژوهی در سازمان
• کمیته راهبری
• دربارة خبرگان و نیروهای انسانی درگیر در فرآیند آینده¬پژوهی
• الگویی برای فرآیند آینده¬پژوهی
 .
• چند گزاره دربارة رابطة روش¬های آینده¬پژوهی با هم

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دفتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
رشته های تحصیلی
فلسفه علم, کارآفرینی, اقتصاد
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - خیابان آزادی دانشگاه صنعتی شریف مجتمع خدمات فناوری
مدرس دوره
دکتر مصطفی تقوی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
  • شروع و اتمام دوره
  • 09:00 - 17:00
  • مدت زمان رویداد
  • 7